Kontingent Kontingentets størrelse besluttes af bestyrelsen for et år ad gangen. (Kalenderåret)
Opkrævning af kontingent Kontingentet forfalder til betaling i en årlig rate, som opkræves til betaling primo januar.
Fra 2017 kan medlemmer vælge, at betale kvartalsvis mod et gebyr pr. opkrævning.
Tilslutning I det år et nyt medlem tilsluttes, opkræves der forholdsmæssigt kontingent for det antal hele måneder, det nye medlem er tilsluttet. Kontingentet opkræves umiddelbart efter tilslutning.
Ejerboliger Kontingentet opkræves hos den aktuelle ejer på forfaldstidspunktet. Eventuel refusion ved ejerskifte må klares køber og sælger imellem.
Lejeboliger - ejeren har betalt for tilslutningen Ejeren af ejendommen hæfter for kontingentets betaling. Efter aftale kan kontingentet opkræves hos den aktuelle lejer på forfaldstidspunktet. Hvis en sådan aftale indgås, skal eventuel refusion ved lejerskift ske lejerne imellem.
Lejeboliger - lejeren har betalt for tilslutningen Når en lejer fraflytter, tilbydes ejeren at overtage tilslutningen. Ønsker ejeren ikke at overtage, tilbydes den nye lejer at overtage tilslutningen. Eventuel refusion klares gammel og ny indehaver imellem. Hvis ingen ønsker at overtage tilslutningen, lukkes den ved fraflytningen.
Rykkergebyrer Ved fremsendelse af rykkerbrev tillægges gebyr kr. 100,00 incl. moms. Betales kontingentet ikke efter fremsendelse af rykkerbrev afbrydes tilslutningen uden yderligere varsel.
Genåbning Før der kan ske åbning af en lukket tilslutning, skal eventuel restance og et gebyr på kr. 1.000,00 incl. moms betales. Ved en tilslutning, hvor der ikke tidligere er betalt kontingent, opkræves der forholdsmæssigt kontingent for det antal hele måneder, det nye medlem er tilsluttet. Kontingentet opkræves umiddelbart efter åbning af installationen.

Kontakt

Møllegårdsvej 29
6862 Tistrup
Tlf.: 41194856
formand@tistrup-antenneforening.dk
Cookies